Villkor

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (nedan “villkor”) har formulerats för att skydda oss och hemsidans användare från internetanvändningens olika risker. När du använder hemsidan betyder det att du godkänner dessa villkor.


Generella begränsningar på användning

Du förbinder dig härmed att:

  • inte distribuera någon som helst del av företagets hemsida i något som helst medium utan föregående skriftligt tillstånd från oss;
  • inte skaffa dig åtkomst till innehåll på vår hemsida genom annan teknik eller metod än vad hemsidan själv erbjuder, eller sådan metod som vi uttryckligen anger för ändamålet;
  • inte modifiera någon som helst del av hemsidan eller dess innehåll;
  • inte (eller försöka att) kringgå, deaktivera eller på annat sätt störa några som helst säkerhetsrelaterade funktioner på hemsidan eller funktioner som (i) förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller (ii) skapar begränsningar på hemsidans användning eller det innehåll som finns tillgängligt på hemsidan;
  • inte använda vår hemsida i kommersiella och affärsrelaterade syften;
  • inte ladda ner permanent eller temporärt, kopiera, lagra eller distribuera något som helst innehåll från vår hemsida.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Vi är - om inte annat uttryckligen anges - ägare eller auktoriserad användare till all information som finns tillgänglig på vår hemsida, inklusive, utan begränsningar, all text, skript, bilder, grafik, grafiska representationer, foton, ljud och videofiler samt interaktiva funktioner (nedan “innehåll”). Allt innehåll ägs eller är licensierat av oss med copyright, varumärkesrättigheter och immateriella rättigheter för oss eller våra licensgivare. Samtliga varumärken från tredje parter på vår hemsida är varumärken för respektive ägare.

Innehåll får inte laddas ner, kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, sändas, visas, säljas, licensieras, ändras, återanvändas, approprieras, utnyttjas eller på annat sätt användas för offentliga eller kommersiella syften eller på något annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen formulerats i eller till innehållet.

Eventuella kränkningar av vår upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, inklusive rättigheter som ägs av tredje parter, kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden mot dig.

Ansvar

Vi ser alltid till att tillhandahålla den mest aktuella, korrekta och tydligt formulerade informationen. Oavsiktliga fel i informationen kan dock förekomma. Vi frånsäger oss i synnerhet allt ansvar för typografiska fel och för hur korrekt, fullständig och aktuell informationen på vår hemsida är.

Information och uppgifter som offentliggörs på vår hemsida kan ändras när som helst utan förvarning. Tjänster, information och uppgifter offentliggörs på hemsidan “i aktuellt skick” utan några som helst garantier.

I den utsträckning som länkar eller pekare till tredje parters hemsidor finns på vår hemsida tar vi inget ansvar för någon som helst information, kommunikation eller material som presenteras på sådana länkade hemsidor, eller via någon som helst länk på en sådan länkad hemsida. Vi förklarar härmed att vi inte nödvändigtvis har samma innehåll och/eller åsikter som tredje parter på länkade hemsidor.

Genom att använda vår hemsida tar du själv ansvar för samtliga risker som är förknippade med detta, inklusive risk för din dator, programvara eller information genom skada från virus, programvara eller andra filer som eventuellt överförs eller aktiveras via vår hemsida eller genom din åtkomst till denna.

Företaget ansvarar under inga omständigheter för olaglig användning av företagets hemsida och ansvarar under inga omständigheter för kränkningar av tredje parts rättigheter.

Med undantag för eventuella skador som uppstår med vår avsikt eller genom grov vårdslöshet från vår sida ansvarar företaget inte för direkta eller indirekta specifika eller oförutsedda skador eller följdskador, inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, avbrutna affärsprocesser eller brott mot programvara eller elektronisk data härrörande från eller på något sätt kopplat till användningen av företagets hemsida.

Personuppgifter

För personuppgifter och företagsuppgifter gäller företagets riktlinjer om dataskydd.

Övrigt

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.

⁣⁢ ©2016 Spectrum Brands, Inc.‌؜‍‌؜‍؜⁡⁣⁤